Lễ Cầu An tại nhà các Phật tử ở Ludwigsfeld


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Hòa và Diệu Tịnh.

DSCN_9192.jpg


DSCN_9194.jpg


DSCN_9193.jpg


DSCN_9195.jpg


DSCN_9196.jpg


DSCN_9198.jpg


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Minh và Diệu Nguyệt.

DSCN_9205.jpg


DSCN_9201.jpg


DSCN_9202.jpg


DSCN_9204.jpg


DSCN_9206.jpg


DSCN_9210.jpg


DSCN_9211.jpg


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Quang và Diệu Thảo.

DSCN_9213.jpg


DSCN_9215.jpg


DSCN_9216.jpg


DSCN_9218.jpg


DSCN_9220.jpg


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Diệu Ngộ và Quảng Trí.

DSCN_9223.jpg


DSCN_9225.jpg


DSCN_9228.jpg


DSCN_9232.jpg


DSCN_9233.jpg


DSCN_9234.jpg


Lễ Cầu An tại nhà Phật tử Quảng Tú và Diệu Hòa.

DSCN_9238.jpg


DSCN_9236.jpg


DSCN_9237.jpg


DSCN_9239.jpg


DSCN_9241.jpg


DSCN_9243.jpg

Lễ Cầu An tại nhà chị Phương và chú Luyến.


DSCN_9244.jpg

DSCN_9245.jpg

DSCN_9246.jpg

DSCN_9247.jpg

DSCN_9248.jpg

DSCN_9249.jpg

DSCN_9251.jpg

DSCN_9252.jpg

Lễ Cầu An tại nhà anh Tuân và chị Nguyệt .


DSCN_9256.jpg

DSCN_9257.jpg

DSCN_9258.jpg

DSCN_9259.jpg

DSCN_9261.jpg

DSCN_9262.jpg

DSCN_9266.jpg

DSCN_9265.jpgtrởvềđầutrang
vềTrangTrước