Khóa Hoằng Pháp Âu Châu - 2013

 

DSCN_8609.jpg

Buổi Công phu Khuya đầu tiên của phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu tại chùa Linh Thứu.


DSCN_8612.jpg

Sư Cô Tuệ Trí với "Ngũ đáo canh thiền ..."


DSCN_8613.jpg


DSCN_8614.jpg


DSCN_8616.jpg


DSCN_8617.jpg


DSCN_8620.jpg


DSCN_8622.jpg


DSCN_8613.jpg


DSCN_8629.jpg


DSCN_8634.jpg


DSCN_8635.jpg


DSCN_8640.jpg

Khai Mạc Khóa Hoằng Pháp Âu Châu tại chùa Linh Thứu.


DSCN_8638.jpg


DSCN_8639.jpg


DSCN_8641.jpg


DSCN_8643.jpg

Ni Sư Linh Thứu.


DSCN_8645.jpg

Hòa Thượng trưởng đoàn T. Như Điển.


DSCN_8646.jpg


DSCN_8647.jpg


DSCN_8649.jpg


DSCN_8651.jpg


DSCN_8653.jpg

Thượng Tọa T. Nguyên Tạng đến từ Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne Úc Châu.


DSCN_8654.jpg


DSCN_8655.jpg

Thượng Tọa T. Thông Triết đến từ Thiền Viện Chánh Pháp tại Oklahoma City.


DSCN_8656.jpg

Thượng Tọa T. Hạnh Đức đến từ Tu Viện Tây Phương ở Minnosota Mỹ quốc.


DSCN_8657.jpg


DSCN_8658.jpg

Đại Đức T. Thiện Đạo chùa Phật Tổ ở Longbeach Mỹ quốc.


DSCN_8659.jpg

Đại Đức T. Viên Giác chùa Đôn Hậu bên Na Uy.


DSCN_8660.jpg

Đại Đức T. Hạnh Tuệ chùa Phật Đà ở San Diego Mỹ quốc.


DSCN_8661.jpg

Ni Sư Minh Huệ chùa Thanh Lương ở Sacramento Cali.


DSCN_8663.jpg


DSCN_8665.jpg

Hòa Thượng T. Như Điển giảng về đề tài "Những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông".


DSCN_8669.jpg

Thầy Thiện Đạo giảng về "Pháp môn Niệm Phật và hành trì".


DSCN_8670.jpg


DSCN_8671.jpg


DSCN_8673.jpg


DSCN_8674.jpg


DSCN_8675.jpg


DSCN_8676.jpg

Thầy Viên Giác giảng về "Nhị hà bạch lộ", Giữa hai dòng sông con đường màu trắng.


DSCN_8683.jpg


DSCN_8684.jpg

Ni Sư Minh Huệ giảng về đề tài "Vị trí người phụ nữ trong Phật Giáo".


DSCN_8690.jpg


DSCN_8695.jpg


DSCN_8700.jpg

Thầy Nguyên Tạng giảng về đề tài Chết và Tái Sanh.


DSCN_8701.jpg

Thầy Nguyên Tạng giảng về đề tài Thiên Đàng và Tịnh Độ.


DSCN_8703.jpg


DSCN_8704.jpg


DSCN_8708.jpg

Thầy Thông Triết giảng về đề tài "Tu lúc tuổi xanh".


DSCN_8709.jpg


DSCN_8710.jpg

Thầy Hạnh Đức giảng về đề tài "Nương thuyền từ vượt bể ái hà".


DSCN_8711.jpg


ThayHanhTue.jpg

Thầy Hạnh Tuệ giảng về đề tài "Sống thật".


chupchung.jpg

trởvềđầutrang
vềTrangTrước