HUÂN TU TỊNH ĐỘ - HT Nhất Chân


DSCN_8976.jpg


DSCN_8980.jpg


DSCN_8981.jpg


DSCN_8982.jpg


DSCN_8983.jpg


DSCN_8985.jpg


DSCN_8998.jpg


DSCN_8999.jpg


DSCN_9000.jpg


DSCN_9001.jpg


DSCN_9002.jpg


DSCN_9004.jpg


DSCN_8993.jpg


DSCN_8994.jpg


DSCN_8996.jpg


DSCN_9005.jpg


DSCN_9007.jpg


DSCN_9008.jpg


DSCN_9009.jpg


DSCN_9010.jpg


DSCN_9013.jpg

Hòa Thượng Nhất Chân giảng rằng: Đạo Phật không chấp nhận sự mê tín và cũng không để Phật tử rơi vào mê tín.


DSCN_9014.jpg


DSCN_9015.jpg


DSCN_9016.jpg


DSCN_9019.jpg


DSCN_9020.jpg


DSCN_9023.jpg


DSCN_9026.jpg


DSCN_9027.jpg


DSCN_9028.jpg


DSCN_9029.jpg


DSCN_9030.jpg


DSCN_9031.jpg


DSCN_9032.jpg


DSCN_9037.jpg


DSCN_9038.jpg


DSCN_9039.jpg


DSCN_9040.jpg


DSCN_9043.jpg


DSCN_9044.jpg


DSCN_9045.jpg


DSCN_9046.jpg


DSCN_9048.jpg

Bài giảng về sự sống và chết, điều trước tiên phải tránh làm ác, rồi mới đến làm điều thiện và cuối cùng phải giữ tâm thanh tịnh.


DSCN_9050.jpg


DSCN_9051.jpg


DSCN_9052.jpg


DSCN_9054.jpg
trởvềđầutrang
vềTrangTrước