Lotus.gif


App - Niệm Phật này được viết lên để tặng các Phật tử xa gần và xin hồi hướng công đức này cho

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Niệm.


Download


1. App - Niệm Phật được viết cho SmartPhone với Betriebssystem Android 4.0 trở lên.

2. Lúc gài vào máy SmartPhone sẽ hiện lên Warnung vì Sicherheit.

3. Vào trong Einstellung -> Sicherheit -> unbekannter App installieren erlaubt.

4. App - Niệm Phật installieren.

5. Sau đó vào trong Einstellung -> Sicherheit -> unbekannter App installieren nicht erlaubt.

Rất mong sự đóng góp ý kiến của các Phật tử. Mọi ý kiến xin gởi về Email: trinhks@gmx.deLotus.gif