THỌ BÁT QUAN TRAI - Thầy Thông Trí - 2013

 

DSCN_8472.jpg

Ban Thỉnh Sư của Chùa Linh Thứu đang tác bạch cùng Thượng Tọa T.Thông Trí.


DSCN_8474.jpg


DSCN_8475.jpg


DSCN_8477.jpg


DSCN_8478.jpg


DSCN_8479.jpg

Buổi Thọ Bát Quan Trai với 71 giới tử.


DSCN_8482.jpg


DSCN_8483.jpg


DSCN_8484.jpg

TT Thông Trí đang trao truyền giới thể và giới tướng cho 71 giới tử.


DSCN_8485.jpg


DSCN_8486.jpg


DSCN_8487.jpg

Bài Pháp về Tịnh Độ, thế nào là Niệm Phật cho đúng nghĩa? Có được Niệm Phật theo phương cách cực đoan hay không?


DSCN_8488.jpg


DSCN_8489.jpg


DSCN_8490.jpg


DSCN_8492.jpg


DSCN_8493.jpg


DSCN_8494.jpg


DSCN_8495.jpg


DSCN_8496.jpg


DSCN_8498.jpg


DSCN_8499.jpg

Đi kinh hành Niệm Phật sau buổi ăn Quá Đường


DSCN_8500.jpg


DSCN_8501.jpg


DSCN_8502.jpg


DSCN_8503.jpg

Buổi chiều bài Pháp về Sám Hối, phương thức sám hối để tội diệt phước sanh, phải dựa trên động lực chứ không trên sự kiện.


DSCN_8504.jpg


DSCN_8505.jpg


DSCN_8506.jpg


DSCN_8507.jpg


DSCN_8508.jpg


DSCN_8509.jpg


DSCN_8510.jpg


DSCN_8511.jpg

trởvềđầutrang
vềTrangTrước