Thọ Bát Quan Trai Thầy Thông Trí - 2014


DSCN_6419.jpg


DSCN_9604.jpg


DSCN_9606.jpg


DSCN_9607.jpg


DSCN_9608.jpg


DSCN_9609.jpg


DSCN_9611.jpg


DSCN_9612.jpg


DSCN_9613.jpg


DSCN_9614.jpg


DSCN_9615.jpg


DSCN_9616.jpg


DSCN_9617.jpg


DSCN_9618.jpg


DSCN_9619.jpg


DSCN_9620.jpg


DSCN_9623.jpg


DSCN_9624.jpg


DSCN_9626.jpg


DSCN_9627.jpg


DSCN_9628.jpg


DSCN_9629.jpg


DSCN_9630.jpg


DSCN_9631.jpg


DSCN_9632.jpg


DSCN_9633.jpg


DSCN_9635.jpg


DSCN_9636.jpg


DSCN_9637.jpg


DSCN_9638.jpg


DSCN_9640.jpg


DSCN_9641.jpg


DSCN_9642.jpg


DSCN_9644.jpg


DSCN_9645.jpg


DSCN_9646.jpg


DSCN_9647.jpg


DSCN_9650.jpg


DSCN_9652.jpg


DSCN_9653.jpg

Thiết lập Tịnh Độ chứ không chỉ mong mỏi đòi lên cõi Tịnh Độ.


DSCN_9655.jpg

Từng viên gạch xây dựng cõi Tịnh Độ.


DSCN_9656.jpg

Thanh lọc tâm thức và tịnh hóa tâm.


DSCN_9657.jpg

Phước là gì? Phương thức tạo phước?


DSCN_9658.jpg


DSCN_9659.jpg


DSCN_9660.jpg

Những phương thức tạo phước như: cúng dường, bố thí, kính trọng các vị lớn tuổi, tâm hồi hướng...


DSCN_9669.jpg


DSCN_9670.jpg


DSCN_9671.jpg


DSCN_9672.jpg


DSCN_9673.jpg


DSCN_9674.jpg


DSCN_9675.jpg


DSCN_9676.jpg


DSCN_9677.jpg


DSCN_9678.jpg


DSCN_9679.jpg


DSCN_9680.jpg


DSCN_9682.jpg


DSCN_9683.jpg


DSCN_9684.jpg


DSCN_9685.jpg


DSCN_9686.jpg


DSCN_6415.jpg


DSCN_6418.jpg


DSCN_6420.jpg
trởvềđầutrang
vềTrangTrước